Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 5
31 stycznia 2010 r.

Kustosz Kalwarii Praszkowskiej
laureatem „Róży Powiatu”

Alicja Przepiórkiewicz

Starosta oleski Jan Kus, podczas gali w auli Zespołu Szkół w Oleśnie, wręczył 12 stycznia br. trzy prestiżowe statuetki i cztery wyróżnienia dla wybitnych mieszkańców powiatu oleskiego. Jedną z nagród – „Różę Powiatu 2009” otrzymał ks. prał. Stanisław Gasiński, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny na Makowym Wzgórzu w Praszce, kustosz tamtejszego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej

„Czcigodny Księże Prałacie! Niestrudzona praca dla naszej społeczności, budowanie świątyń duchowych i materialnych, pochylanie się nad potrzebującym, niesienie pomocy na każdym polu, żar wielkiego serca to cechy człowieka oddanego bliźnim – które w osobie Księdza towarzyszą nam wszystkim każdego dnia od wielu lat – napisał w uzasadnieniu przyznania nagrody Starosta Oleski. – Niech ta nagroda będzie wyrazem podziękowania i szacunku za wiarę, nadzieję i miłość, które z takim oddaniem przelewa Ksiądz w nasze serca”.

Ks. prał. Stanisław Gasiński tuż po otrzymaniu nagrody podkreślał, że jest ona wielkim wyróżnieniem dla całej parafii i motywacją do dalszej pracy. „Kościół pragnie służyć dobru społecznemu na swój sposób. Ja także będąc w tym Kościele od 25 lat pragnę służyć Bogu przez służbę ludziom. Budując najpierw Dom Samotnej Matki i Dziecka w archidiecezji częstochowskiej a następnie przez 22 lata organizując życie religijne i budując obiekty sakralne na Kalwarii w Praszce, czynię to dla dobra lokalnych społeczności. Naszą małą ojczyznę staram się promować, nie tylko na uczelniach katolickich w Warszawie czy też w Częstochowie, ale także podczas regularnych wizyt pastoralnych za granicą” – mówił Ksiądz Prałat w podziękowaniu skierowanym do Starosty Oleskiego i uczestników uroczystości.

Kolejne dwie „Róże Powiatu” otrzymali: Janina Pawlaczyk, animator kultury i wieloletnia dyrektor Domu Kultury w Rudnikach oraz Bernard Kus, radny powiatowy i wielki miłośnik, znawca i badacz historii ziemi oleskiej. Wyróżnienia dla wybitnych mieszkańców powiatu oleskiego otrzymali: Beata Sikora z Dobrodzienia, Gerard Wons z Zębowic, Eugeniusz Hajdus z Oleska oraz Jarosław Marchewka z Rudnik.

Podczas gali starosta oleski Jan Kus wyróżnił również trzech wolontariuszy i dziesięciu przedsiębiorców, którzy swoją pracą, postawą i zaangażowaniem wspierają działania powiatu oleskiego. Statuetkę Januarka otrzymał m.in. Łukasz Namyślak, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce. Wśród nagrodzonych statuetkami Januarów znalazła się natomiast Krystyna Preś, prezes Gminnej Spółdzielni w Praszce.

Laureat „Róży Powiatu 2009” ks. prał. Stanisław Gasiński święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze w Częstochowie 10 czerwca 1984 r. W latach 1985-88 będąc wikariuszem, w imieniu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej budował Dom Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach Mieście. Od 29 sierpnia 1988 r. do chwili obecnej jest organizatorem i proboszczem parafii pw. Świętej Rodziny w Praszce, a od 1 stycznia 1992 r. redaktorem naczelnym gazety parafialnej „Familia Christiana”. Odbył studia podyplomowe na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, uzyskując w 1997 r. stopień licencjata teologii. Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w 1998 r. został przyjęty do grona tegoż Towarzystwa. Jest organizatorem życia parafialnego i budowy wszystkich obiektów sakralno-duszpasterskich – kościołów i kaplic – w Praszce na Makowym Wzgórzu. Budowa Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach Mieście, a następnie stworzenie od podstaw parafii pw. Świętej Rodziny w Praszce stanowią rację, dla których metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak podniósł ks. Stanisława Gasińskiego w 2002 r. do godności kanonika honorowego Kolegiackiej Kapituły Zawierciańsko-Żareckiej. Staraniem ks. St. Gasińskiego i w dużej mierze przy zaangażowaniu jego własnych funduszy powstało Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce, powołane do życia dekretem Metropolity Częstochowskiego 11 października 2002 r., którego został kustoszem. Dwa lata później, 13 września 2004 r. erygowana została Kalwaria w Praszce. Rokrocznie odgrywane są na niej misteria Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, których autorem i reżyserem jest ks. Stanisław Gasiński.

Jako asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich ks. Stanisław Gasiński był inicjatorem powstania Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie. Z jego inicjatywy powstała Fundacja „Familia Christiana”, Centrum Duszpasterstwa Rodzin i Poradnia Życia Rodzinnego w Praszce. Zainspirował i moderuje akcje charytatywne na rzecz rodziny. Jest autorem Modlitewnika Praszkowskiego „Oto Matka Twoja”. Zainspirował powstanie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, które powołał do istnienia Metropolita Częstochowski 23 lutego 2005 r.

W uznaniu zasług papież Benedykt XVI w dniu 29 grudnia 2005 r. przyjął ks. Stanisława Gasińskiego do grona Kapelanów Honorowych Jego Świątobliwości. Za działalność społeczną i religijną Rada Miejska w Praszce 25 kwietnia 2006 r. nadała Księdzu Prałatowi honorowe obywatelstwo. Ks. prał. Stanisław Gasiński nawiązał też kontakty partnerskie z parafiami Pollau w Austrii oraz Mutterstadt w Niemczech. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II w Warszawie oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Częstochowie. 30 kwietnia 2008 r. ks. prał. Stanisław Gasiński obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracę doktorską i otrzymał stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej – fundamentalnej. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

Znaczenie dzieła ks. Gasińskiego doceniły także władze województwa opolskiego, przyznając mu odznakę honorową „Za zasługi dla województwa opolskiego”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński