Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 34
24 sierpnia 2014 r.

Z Matką Zawierzenia na Kalwarii w Praszce

Anna Wyszyńska

Na uroczystość nadania Obrazowi Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce tytułu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 10 sierpnia br. przyjechali pielgrzymi z kilkunastu diecezji. Wśród niech wierni z archidiecezji: częstochowskiej, krakowskiej, katowickiej, gliwickiej, wrocławskiej, szczecińsko-kamieńskiej, z diecezji: sosnowieckiej, radomskiej, opolskiej, kaliskiej, legnickiej oraz koszalińsko-kołobrzeskiej. Obraz ten został pobłogosławiony i posłany do Praszki przez Ojca Świętego Jana Pawła II, który podczas ostatniej Mszy św. na polskiej ziemi 19 sierpnia 2002 r. powiedział: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. Uroczystość była połączona z odpustem ku czci Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.

Pamiętają o testamencie Jana Pawła II

Testamentalne przesłanie pozostawione przez św. Jana Pawła II owocuje w tym sanktuarium licznymi duchowymi związkami z jego osobą i nauczaniem. Także tytuł nadany obrazowi jest – jak podkreślił ks. prał. dr Stanisław Gasiński – twórca i kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce – aktem naszej wdzięczności za św. Jana Pawła II, który swoją modlitwą, pokutą i heroiczną gorliwością zaszczepił w nas wiarę, miłość i cześć do Matki Chrystusa oraz ducha kalwaryjskiego. On sam z niego nieustannie czerpał i nas uczył zanurzania się w tym, jak mówił „rezerwuarze wiary, nadziei i miłości na kalwaryjskich dróżkach”.

Historycznej uroczystości na Kalwarii w Praszce przewodniczył abp Wacław Depo – metropolita częstochowski. Obecni byli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści, osoby życia konsekrowanego, kapłani, na czele z ks. inf. dr. Marianem Mikołajczykiem i kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie ks. prał. Marianem Szczerbą, przedstawiciele kapituł archidiecezji częstochowskiej, damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego św. Grobu Bożego w Jerozolimie, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń, m.in. Bractwa Kurkowego z Krakowa, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej z Praszki, przedstawiciele uczelni wyższych.

– Ten akt jest czymś bardzo zobowiązującym. Zobowiązującym, abyśmy byli w naszym codziennym życiu ludźmi, którzy czczą Boga nie tylko słowami, ale też postawą i czynem – mówił w słowach powitania ks. Gasiński. – Abyśmy byli ludźmi, którzy nie tylko modlą się za wstawiennictwem Matki Najświętszej, ale przede wszystkim naśladują jej zawierzenie Bogu i poświęcenie dziełu Jezusa Chrystusa.

Odczytanie dekretu abp Wacław Depo poprzedził rozważaniami, w których przypomniał, że tytuł nadany obrazowi jest nie tylko podziękowaniem za osobę św. Jana Pawła II, który całkowicie zawierzył i oddał się Najświętszej Maryi Pannie, ale także upamiętnieniem Roku Zawierzenia w archidiecezji częstochowskiej. „Jest opieczętowaniem duchowym naszych zadań, naszych zawierzeń”, a zawierzyć Bogu na wzór Maryi oznacza „dać Bogu osobistą odpowiedź na Jego miłość” – podkreślił metropolita.

Zawierzyć w każdej sytuacji

W homilii abp Wacław Depo przypomniał, że naszą nauczycielką zawierzenia jest Maryja, a Jej zawierzenie było potwierdzone w wypowiedzianym przez Nią „fiat”, w zwyczajności Nazaretu, aż po Golgotę. – Bez wchodzenia na Golgotę człowiek nie osiągnie ani własnych pragnień, ani tym bardziej własnej doskonałości. Przeżywamy dzisiaj tę prawdę, wchodząc wraz z Maryją na szczyt, aby z woli Chrystusa wprowadzić ją na nowo w nasze życie – podkreślił kaznodzieja, nawiązując do procesji Zaśnięcia Maryi, która przed Mszą św. przeszła na szczyt Kalwarii w Praszce.

Arcybiskup powiedział także: – Prawdziwa pobożność maryjna zawsze prowadzi do Jezusa, do spotkania z Nim na modlitwie, wierności Jego Ewangelii czy też uczestnictwa w życiu sakramentalnym. Wymownym tego świadectwem są sanktuaria maryjno-pasyjne. Ileż w tych miejscach dokonuje się cudów przemiany serc, pomimo pełzającej ateizacji, która pod płaszczem tolerancji i wolności próbuje zepchnąć sprawy wiary jedynie do spraw prywatnych i zamkniętych dla przestrzeni publicznej.

Odnosząc się do spektaklu „Golgota Picnic”, metropolita stwierdził: „Ten spektakl w największych miastach Polski miał ukazywać Chrystusa jako odpowiedzialnego za wszelkie zło w świecie i jako moralnego degenerata” i nazwał spektakl „czymś niezrozumiałym, podcinającym korzenie naszej wiary i prowokacyjnym”. Abp Depo przypomniał również niedawną próbę eliminacji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy z podręczników przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji, które jednak wycofało się z tej próby. – Cóż dopiero powiedzieć o propozycji seksedukacji dla naszych dzieci, cóż powiedzieć o deklaracjach wiary naszych nauczycieli, których już się zastrasza zwolnieniami, bo jak mówiła pani minister, zagraża to neutralności światopoglądowej. Ale my się nie zgodzimy na taką neutralność – podkreślił kaznodzieja.

Na zakończenie Arcybiskup prosił obecnych, by wszystkie trudne sprawy zawierzyli dziś Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia, by prosili Ją o miłość dla rodzin, o perspektywy życia i nadziei dla młodych, o obronę przed demoralizacją i zgorszeniem dla dzieci, o łaskę uzdrowienia dla chorych, o pracę dla bezrobotnych, o łaskę wierności i wierność łasce oraz dary Ducha Świętego dla biskupów, kapłanów i osób życia konsekrowanego.

Podczas uroczystości ogłoszono dekret powołujący Komitet ds. Koronacji Koronami Papieskimi Wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. Przewodniczącym Komitetu jest ks. prał. dr Teofil Siudy, wiceprzewodniczącym – ks. prał. dr Stanisław Gasiński.

Modlitwa, koncert i pamiątkowy datownik

Abp Wacław Depo podziękował uczestnikom za wspólną modlitwę. – Niech przykład i orędownictwo św. Jana Pawła II, który o Matce Bożej Kalwaryjskiej powiedział: „Ona wychowała moje serce od najmłodszych lat”, a dla Praszki poświęcił obraz, przyczyni się do jeszcze większego kultu Najświętszej Maryi Panny w ziemi wieluńskiej i całej archidiecezji częstochowskiej – powiedział na zakończenie Mszy św. abp Wacław Depo.

W Godzinie Miłosierdzia ks. prał. dr Teofil Siudy w wypełnionej po brzegi świątyni Świętej Rodziny poprowadził modlitwę zawierzenia sanktuarium, parafii i pielgrzymów Miłosierdziu Bożemu. Wcześniej abp Wacław Depo poświęcił umieszczoną na frontowej ścianie kościoła Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia tablicę upamiętniającą ten historyczny dzień.

Uroczystości uświetniły chór z kolegiaty w Wieluniu oraz Orkiestra Dęta z Dzietrzkowic. Społeczność parafialna włożyła wiele trudu w przygotowanie trwających przez cały dzień atrakcji. Na scenie przy Murze Świątyni Jerozolimskiej koncertowały Orkiestra Dęta z Dzietrzkowic oraz zespół muzyczny „Effekt” z Praszki, a na błoniach trwał kiermasz kalwaryjski. Poczta Polska upamiętniła tę uroczystość wydaniem okolicznościowej karty pocztowej z reprodukcją Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oraz datownikiem pierwszego dnia obiegu.

– Zapraszamy wszystkich do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarię w Praszce, gdzie Kalwaryjska Matka Zawierzenia, nie tylko króluje, jak tego pragnął św. Jan Paweł II, ale i uzdrawia i pociesza – mówił, żegnając pielgrzymów ks. prał. dr Stanisław Gasiński – kustosz sanktuarium.

* * *

Ks. prał. dr Stanisław Gasiński
Do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce od lat przybywają pełni nadziei pielgrzymi i tutaj szukają pomocy. Przybywają do Matki, która w tym miejscu czeka na każdego. Dziś sanktuarium przeżywa wielki dzień – nadanie imienia cudownemu wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej, którą z woli abp. Wacława Depo będziemy czcić i wzywać jako Kalwaryjską Matkę Zawierzenia. Ten akt jest wyrazem wdzięczności za św. Jana Pawła II. On swoją modlitwą, pokutą i gorliwością zaszczepił w nas wiarę, miłość i cześć do Matki Chrystusa oraz ducha kalwaryjskiego. Jak sam powiedział: „Matka Kalwaryjska wychowywała moje serce od najmłodszych lat”. Dlatego ta uroczystość jest także zobowiązaniem, abyśmy w codziennym życiu byli ludźmi, którzy czczą Boga nie tyle słowami, ile postawą i czynem, modlą się przez wstawiennictwo Maryi, a przede wszystkim naśladują Jej zawierzenie. Ufam, że Kalwaryjska Matka Zawierzenia, która wzywa do nawrócenia i pojednania z Bogiem, poprowadzi wszystkich drogą zawierzenia Synowi. Serdecznie zapraszam do nawiedzenia sanktuarium, gdzie można odprawić dróżki pasyjne, paschalne (jedyne w Polsce), maryjne i św. Józefa.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński