Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce„Złota Lilia” dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
w 3. rocznicę Jej koronacji papieskimi koronami na Kalwarii w Praszce

12 września 2018 r.

W liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, 12 września br., licznie zgromadzeni wierni na Kalwarii w Praszce w 3. rocznicę koronacji papieskimi koronami cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, zebrali się, jak podkreślił w słowie powitania ks. prał. Stanisław Gasiński, aby uczyć się zawierzenia Bogu na wzór Matki Najświętszej i umocnić się w drodze wiernego kroczenia za Chrystusem. Ks. kustosz podkreślił, że parafianie i pielgrzymi w 3. rocznicę Jej koronacji zapragnęli złożyć Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia „Złotą Lilię” jako wotum za łaski, jakie nieustannie spływają na tamtejszą wspólnotę parafialną przez 30 lat jej istnienia, zawierzając się na dalsze kroczenie drogą wiary. Następnie ks. Gasiński w tym szczególnym dniu dla Kalwarii w Praszce powitał ks. prał. dr. Andrzeja Kuliberdę, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, wikariusza biskupiego i wielkiego przyjaciela Kalwarii w Praszce, którego poprosił o przewodniczenie uroczystej Eucharystii i wygłoszenie słowa Bożego. Serdeczne słowa powitania zostały skierowane także do kapłanów, czcicieli Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, przyjaciół Kalwarii w Praszce, a wśród nich ks. prał. Mariana Stochniałka z Wielunia – ojca duchownego dekanatu praszkowskiego, i ks. Dariusza Pilarskiego, praszkowskiego rodaka, a także do sióstr felicjanek z Praszki, przedstawiciela Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie dr. Włodzimierza Sygulskiego, władz miasta w osobach Bogusława Łazika – przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce, radnych powiatu – Krzysztofa Chudzickiego i Antoniego Polaka oraz radnych miasta, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Waldemara Kościelnego z pocztem sztandarowym, komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygiełdowie również z pocztem sztandarowym. Ks. kustosz wspólnie z ks. wikariuszem Pawłem Góreckim powitali pielgrzymów kalwaryjskich na czele z chórem kolegiaty wieluńskiej, parafian i pielgrzymów oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, zapraszając do dziękczynienia Bogu za dar Jego błogosławieństwa przez 30 lat istnienia parafii i w 15. rocznicę erygowania Kalwarii w Praszce. W słowie wstępnym ks. prał. Gasiński podkreślał, iż szczególnie dziękuje Bożej Opatrzności za dar koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia przed trzema laty. Równocześnie w imieniu wszystkich zebranych prosił dla nich o opiekę Maryi na dalszą drogę życia małżeńskiego, rodzinnego, parafialnego i ojczyźnianego w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Podczas homilii ks. prał. dr Andrzej Kuliberda podkreślił, że dzięki Imieniu Maryi na ustach Polacy zapisali kiedyś wspaniałą kartę w historii Polski i Europy, odnosząc pod wodzą króla Jana III Sobieskiego 12 września 1683 r. zwycięstwo pod Wiedniem nad armią Imperium Osmańskiego. Dziś też możemy wpływać na bieg historii naszego narodu, być może Europy i całego świata, stając do wspólnej modlitwy na Kalwarii w Praszce. Nie możemy poprzestać na akcie zawierzenia wypowiedzianym słowami, bo prawdziwe nabożeństwo do Maryi polega na naśladowaniu Jej cnót. Gdyby nie pobożność Maryjna św. Stanisława Papczyńskiego, doradcy, kaznodziei i spowiednika królewskiego, jago ukochanie Matki Bożej, nie byłoby tego decydującego głosu, że jednak król Polski poszedł i ocalił chrześcijaństwo, Europę pod Wiedniem. Dlatego życzymy sobie, byśmy Matkę Bożą w tym miejscu kochali, często do Niej przychodzili.

Kończąc to modlitewne spotkanie na Kalwarii w Praszce, ks. kustosz wyraził wszystkim swoją wielką wdzięczność za dar wspólnej modlitwy. Podziękował przede wszystkim ks. prał. Andrzejowi Kuliberdzie za sprawowaną Eucharystię, wygłoszone słowo Boże i wielkie serce dla tego miejsca. Słowa wdzięczności skierowane zostały do pozostałych kapłanów za dar modlitwy tu, na Kalwarii w Praszce, i za wszelkie dobro wyświadczone dla tego świętego miejsca. Szczególnie serdecznie podziękowanie za dar wspólnej modlitwy złożył wszystkim chorym, cierpiącym i osobom samotnym. Słowem podziękowania objął tych, którzy złożyli ofiarę na „Lilię dla Matki Bożej” jako wotum w 3. rocznicę Jej koronacji. Następnie zawierzył siebie i zebranych Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia na dalsze trwanie przy Jej Synu w drodze wiernego kroczenia na Jej wzór za Chrystusem. Po owym akcie zawierzenia ks. prał. w imieniu swoim, obecnych kapłanów, parafian i pielgrzymów złożył obok cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia „Złotą Lilię” jako wotum za łaski, jakie nieustannie spływają na wspólnotę parafialną przez 30 lat jej istnienia na Kalwarii w Praszce, zawierzając się Jej na dalsze kroczenie drogą wiary.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński

Projekt i realizacja: Małgorzata Cyrana