Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceMisteria Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne na Kalwarii w Praszce 2019

Tadeusz Bysia

Od samego początku istnienia Kalwarii w Praszce kultywowane są tu Misteria Męki Pańskiej: Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Mają one na celu przeżywanie i zgłębianie tajemnic Męki Chrystusa. Odgrywane są przez ludzi świeckich zarówno z Praszki, jak i okolicznych miejscowości. Szczególny ciężar odpowiedzialności spoczywa na Kalwaryjskim Bractwie Męki Pańskiej w Praszce.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

W tegoroczną Niedzielę Palmową już po raz trzynasty w Ogrodzie Oliwnym na Kalwarii w Praszce o godz. 10.00 obyło się poświęcenie palm i Misterium Niedzieli Palmowej. Witając pielgrzymów i miejscowych parafian, ks. prałat Stanisław Gasiński CSSH, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, zaznaczył, iż przez Misterium Niedzieli Palmowej, którego jesteśmy świadkami i uczestnikami, pragniemy wejść głębiej w tajemnicę Męki Jezusa Chrystusa. Przed kaplicą Ogrójca na Kalwarii wypowiedział słowa powitania: „Cieszymy się niezmiernie, że dzisiejszej uroczystości przewodniczy przyjaciel Kalwarii w Praszce ks. infułat dr Ireneusz Skubiś ESSH, moderator Ruchu «Europa Christi», wspólnie z ks. prałatem prof. Kazimierzem Szymonikiem ESSH z Warszawy”. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego z Jerozolimy: komandor tegoż Zakonu Waldemara Pacuda CSSH, dama Maria Pacud DSSH oraz kawaler dr Włodzimierz Sygulski ESSH. Spośród pielgrzymów autokarowych szczególnie odznaczali się wierni z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu z diecezji gliwickiej.

Po uroczystym poświęceniu palm w Ogrodzie Oliwnym przez ks. prof. Kazimierza Szymonika ESSH rozpoczęło się Misterium Niedzieli Palmowej o spotkaniu Pana Jezusa z mieszkańcami Jerozolimy. Następnie orszak z Panem Jezusem na osiołku dotarł przez Bramę Wschodnią Jerozolimy aleją ks. kard. Stefana Wyszyńskiego pod Mur Świątyni Jerolimskiej, gdzie odbyła się kolejna część Misterium – spotkanie Chrystusa z handlarzami na placu świątynnym oraz jawnogrzesznicą. Dalej zebrani przeszli do kościoła Świętej Rodziny, gdzie uroczystej Sumie przewodniczył ks. infułat Ireneusz Skubiś ESSH. W homilii kaznodzieja podkreślił: „Europa odchodzi od Chrystusa, faworyzując neomarksizm. Dlatego także w Częstochowie powstał Ruch «Europa Christi», który chce przypomnieć Europie, że jest chrześcijańska, że ma chrześcijańskie zakorzenienie. Europa przesiąknięta jest genderyzmem czyli tym wszystkim, co zaprzecza Bożemu Objawieniu, a także biologii i prawu naturalnemu. Wydaje się, że Europa po II wojnie światowej poszła w kierunku ateizmu, marksizmu, liberalizmu. Odrzuciła Chrystusa i jednocześnie z ogromnym impetem rzuciła się na Kościół. Jesteśmy świadkami uderzenia w Kościół również w Polsce. Potrzeba wielkiej modlitwy, wielkiej pokuty, trzeba odejść od Kościoła pozornego, bo Chrystus nie jest pozorny, Chrystus jest realny. Dekalog nie jest pozorny, Dekalog jest realny. Życie nie jest pozorne, ale realne i trzeba ciągle mówić o powrocie do Boga Stworzyciela nieba i ziemi, o powrocie do Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem. My, Polacy, mamy wielkie zadanie, żeby ostać się przy Chrystusie, żeby tworzyć Kościół realny, Kościół żywy, Kościół sakramentów. W tym sanktuarium obserwujemy powrót do głębi zamyślenia nad chrześcijaństwem, nad Chrystusem cierpiącym, nad tym wszystkim, co także Polskę stanowi. Dlatego cieszę się, że możemy uczcić dzisiaj Chrystusa Ukrzyżowanego, ale także chciałbym przypomnieć bardzo ważną rzecz – wiodącą sprawę Ruchu «Europa Christi»: chcemy powrotu do Chrystusa Zmartwychwstałego i wiary. Przecież pierwotna gmina chrześcijańska żyła wiarą w Jezusa, który zmartwychwstał. W naszym Klubie mówimy: Chrześcijanie Europy, policzmy się. Jest nas wielu, są nas miliony, a rządzi nami garstka ateistów, masonów, wrogów Boga i Kościoła. Musimy policzyć się jako chrześcijanie za walką o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Musimy zawalczyć o normalność, która często jest atakowana przez nienormalne działania podstępnych złych duchów. Pamiętajmy, Chrystus zmartwychwstał i jest z nami. Ciągle jest z nami. Pamiętajmy, że mamy żyć w Jego obecności, tak jak to było z pierwszymi chrześcijanami, o czym możemy czytać w Dziejach Apostolskich. Chrystus zmartwychwstał i jest z nami”. Na zakończenie Eucharystii kustosz Kalwarii w Praszce wypowiedział słowa podziękowania: „Bogu niech będą dzięki za Mękę Jego Syna, który umiłował nas do końca i w swym nieskończonym miłosierdziu wydał samego siebie za nas w ofierze. Bogu niech będą dzięki za ten dzień Męki Pańskiej, Niedzielę Palmową na Kalwarii w Praszce i za wszelkie łaski, które z dobroci Boga stały się naszym udziałem przez posługę drogiego nam ks. infułata dr. Ireneusza Skubisia ESSH z Częstochowy i ks. prof. Kazimierza Szymonika ESSH”. Słowa podziękowania zostały skierowane także do pozostałych uczestników obchodów Niedzieli Palmowej: przedstawicieli Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, wykonawców Misterium Niedzieli Palmowej, pielgrzymów, asysty procesyjnej, scholii sanktuaryjnej, wszystkich, którzy przyczynili się do piękna uroczystości oraz miejscowych parafian.

Wielki Czwartek

W wielkoczwartkowe popołudnie w kościele Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce przed Liturgią eucharystyczną Wielkiego Czwartku, upamiętniającą moment ustanowienia Najświętszego Sakramentu – przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, odbyło się wielkoczwartkowe misterium.

Wcześniej Kalwaria w Praszce przez TVP i Radio Opole zaprosiła wiernych na misteria Wielkiego Tygodnia. Sceny odgrywali znów świeccy mieszkańcy Praszki oraz okolic, ze szczególną rolą Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. „W wielkoczwartkowym misterium wchodziliśmy w przeżywanie tajemnicy największych wydarzeń dla naszego zbawienia i naszej wiary. Z jednej strony radośnie świętowaliśmy ustanowienie przez Chrystusa sakramentu Eucharystii oraz kapłaństwa, natomiast z drugiej – przechodziliśmy do zadumy nad zdradą Judasza i pojmaniem Jezusa. Ta właśnie tajemnica naszej wiary była przedstawiana w misterium wielkoczwartkowym na Kalwarii” – podkreślił ks. prałat Stanisław Gasiński CSSH. Wielkoczwartkowe misterium rozpoczyna się rokrocznie o godz.18.00 w kościele Świętej Rodziny. Po wielkoczwartkowym misterium nastąpiło poświęcenie Chleba Miłości Bratniej Świętej Rodziny na stół wielkanocny dla wszystkich pielgrzymów i miejscowych parafian przybyłych na uroczystość. Następnie była sprawowana Msza św. Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Gasiński wraz z wikariuszem ks. Pawłem Góreckim. W czasie homilii miejscowy kustosz cytując fragment Ewangelii św. Jana: „Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”, stwierdził, że „ta miłość ma charakter dramatyczny, gdyż dzieje się ponad nienawiść i zdradę. Przejmująco brzmią słowa Pana Jezusa, który wskazuje, że ręka zdrajcy jest z Nim przy stole, co tak dobitnie wybrzmiało w czasie Misterium Wielkiego Czwartku. Św. Jan opisując to wydarzenie, mówi o szczególnym wzruszeniu Chrystusa, dopowiadając, że Judasz wybrał ciemność i noc, opuszczając jasność, którą jest Jezus”. Ks. prałat dodał, że „w Wieczerniku Jezus uczy także miłości pokornej przez umycie nóg swoim uczniom. Uczynił to, zdając sobie sprawę, że jest to gest szokujący. Tak właśnie rozumiał go św. Piotr, który się przed tym wzbraniał, na co Chrystus powiedział, że skoro On obmył im nogi, to i oni sami powinni nawzajem tak czynić. To jednak nie jest lekcja łatwa do przyjęcia, gdyż zaraz po tym pomiędzy apostołami powstał spór, który z nich jest pierwszy. Ksiądz kustosz wskazał też, że ta miłość daje siłę do życia i jest to widoczne w słowach Chrystusa już po ustanowieniu kapłaństwa. To słowa mówiące o szczególnie intymnej więzi między Jezusem – Winnym Krzewem i uczniami, którzy są latoroślami, czerpiącymi siłę z soków z niego wypływających. Bez tego życiodajnego przepływu latorośle uschną” – uwrażliwiał. Jak uznał, „jest to obraz sił duchowych, które wierni powinni czerpać z Chrystusa, i obraz, który trzeba rozumieć dosłownie. Jeśli chcemy żyć miłością Chrystusa – ofiarną, pokorną i aż do końca – to musimy pić Jego Krew i karmić się Jego Ciałem. Żyć Eucharystią!” – wezwał kustosz Kalwarii w Praszce. Po homilii umył stopy 12 „apostołom”, którzy brali udział w wielkoczwartkowym misterium.Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. ciemnicy upamiętniającej pojmanie w Ogrójcu, znajdującej się kaplicy Adoracji Miłosierdzia Bożego. Na ten znak zostały też obnażone pozostałe ołtarze kościoła Świętej Rodziny. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do godz. 22.00 jako dziękczynienie Bogu za dar ustanowienia Eucharystii, a wierni, którzy przybyli na święta z daleka do swoich rodzin, mieli możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Na zakończenie po modlitewnym czuwaniu wielu udawało się do Świętej Piwnicy w Kaplicy u Kajfasza, by tam na sposób jerozolimski ucałować Święte Pęta na rękach figury Chrystusa – Serwus Domini.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek została odprawiona szczególna Droga Krzyżowa, połączona z wielkopiątkowym misterium. Uroczystość o godz. 14.00 w kościele sanktuaryjnym rozpoczęła się przyjęciem do Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce ks. prałata dr. Romana Nira, rodaka i dobroczyńcę Kalwarii w Praszce, przez JE ks. abp dr. Stanisława Nowaka. Witając wszystkich zebranych, ks. prałat Stanisław Gasiński również w imieniu wikariusza ks. Pawła Góreckiego podkreślił: „Dzień męki i śmierci Jezusa staramy się przybliżać pielgrzymom i wiernym miejscowej parafii przez odprawianie Drogi Krzyżowej po terenie Kalwarii połączonej z Misterium Wielkiego Piątku”. W imieniu wszystkich zebranych wyraził radość z przybycia na Kalwarię w Praszce w tym wielkopiątkowym dniu szczególnego pielgrzyma – ks. abp. Stanisława Nowaka, tak wyjątkowo naznaczonego przez Boga duchowością kalwaryjską. Powitał też wszystkich pielgrzymów na czele z pielgrzymami autokarowymi z Oleśnicy i okolic z archidiecezji wrocławskiej oraz Kadłuba, Ozimska z diecezji opolskiej i okolic, a także mieszkańców Praszki, okolicy i parafian. Równie serdecznie zostali powitani przedstawiciele Polskiej Telewizji, Radia Opole i innych mediów, którzy ukazywali już szerszej społeczności obchody Niedzieli Palmowej na Kalwarii w Praszce. Po obrzędzie przyjęcia do Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej ks. prałata dr. Romana Nira wielkopiątkowy orszak przeszedł do Świętej Piwnicy w Kaplicy u Kajfasza, by na sposób jerozolimski ucałować święte pęta na rękach Chrystusa i udać się do Doliny Męki Pańskiej, gdzie jest usytuowany kościół Ecce Homo. Tam od wydania przez Piłata dekretu skazującego Chrystusa na śmierć rozpoczęło się Misterium Męki Pańskiej. Słowo wstępne i rozważania przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej połączonej z misterium po szczyt Kalwarii w Praszce wygłaszał ks. abp Stanisław Nowak. W rozważaniach podkreślił: „Chrystus prawdziwie cierpiał, prawdziwie umarł za nas, co tak pięknie widać szczególnie na Kalwarii w Praszce. Patrzymy na te święte pęta w kaplicy u Kajfasza, gdzie Chrystus był niewinnie oskarżony, i w kościele Ecce Homo, gdzie był przywiązany do słupa i ma na sobie 120 ran po biczowaniu. Zwykle przy 40 uderzeniu ludzie umierali, a Pan Jezus zniósł 70 uderzeń, później na krzyżu dusił się i konał. Po śmierci miał pogrzeb i zimny grób, w którym leżał dwa dni, a trzeciego dnia zmartwychwstał. To jest tajemnica Trójcy Świętej, gdzie Bóg Ojciec spojrzał z wielką miłością na ofiarę Syna i mocą Ducha Świętego powołał Go do życia jako człowieka”. Na zakończenie Misterium Wielkiego Piątku wszyscy zebrani przeszli procesyjnie ze szczytu Kalwarii w Praszce do kościoła sanktuaryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, gdzie była możliwość ucałowania relikwii Świętego Krzyża. O godz. 18.00 w kościele Świętej Rodziny rozpoczęły się ceremonie wielkiego Piątku – Liturgia Męki Pańskiej pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Nowaka. Na jej zakończenie Najświętszy Sakrament w uroczystej procesji został przeniesiony na szczyt Kalwarii do kościoła Grobu Chrystusa. W procesji, będącej jednocześnie ostatnią częścią wielkopiątkowego misterium, figura Chrystusa po śmierci była niesiona na marach przez Józefa z Arymatei, Jana Ewangelistę, Nikodema i przedstawiciela Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, a za marami kroczyła Maryja. Na rozpoczęcie całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu zostały odprawione trzy części nabożeństwa „Gorzkich żali”.

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę w kościele Grobu Chrystusa o godz. 8.00 ks. prałat Stanisław Gasiński CSSH przewodniczył godzinkom o Grobie Pańskim, a następnie od godz. 9.00 do 13.30 w kościele Świętej Rodziny oraz w kaplicach Matki Bożej Częstochowskiej w Wygiełdowie i św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie – poświęceniu pokarmów na stół wielkanocny. W wielkosobotni wieczór o godz. 22.00 została rozpoczęta Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego, której przewodniczył JE ks. prałat prof. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej z Watykanu. W swojej homilii podkreślił: „Rozpoczęliśmy radosne świętowanie Paschy Chrystusa. Z tego miejsca wyrażam wdzięczność ks. prałatowi Stanisławowi, kustoszowi Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, że jako kapłan i przyjaciel tego świętego miejsca mogę ogłosić Wam tę radosną nowinę o zmartwychwstałym Chrystusie. Każdy z nas doświadczył uwalniającego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem w momencie chrztu świętego. Być chrześcijaninem, znaczy uczestniczyć osobiście w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie ma zmartwychwstania bez uprzedniej śmierci. Chrystus przez dzisiejsze święto powołuje nas do nieustannego zmartwychwstania, mówiąc: «Ten, kto kocha swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa». Kolejnym darem zmartwychwstałego Chrystusa jest sakrament pokuty i pojednania. Dziękuję Bogu, że w Ojczyźnie św. Jana Pawła II jest jeszcze tyle ludzi wrażliwych na poczucie grzechu i działającej łaski miłosiernego Boga, którzy przez wielkopostną zadumę i spowiedź skorzystali z tej łaski. Mówmy wszystkim, co wydarzyło się tej nocy, nie tylko słowem, ale i przykładem naszego życia. Głośmy, że Chrystus wzywa nas i czeka, aby na nowo dać nam siłę i nadzieję. Życzę czcigodnemu ks. prałatowi, kustoszowi tego sanktuarium, i jego współpracownikom, aby zmartwychwstały Chrystus dał nam moc i odwagę do świadczenia o Nim, nie bacząc na krytykę, i by umarł w nas stary, grzeszny człowiek, a zmartwychwstał człowiek nowy, wolny, złączony węzłem gorącej miłości ze swoim Zbawicielem”. Trzeba podkreślić, że pierwszy raz w historii miasta Praszki i okolicy przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przewodniczył Wigilii Paschalnej i poprowadził procesję rezurekcyjną o północy na szczycie Kalwarii w Praszce.

Wielka Niedziela

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Kalwarię w Praszce swoją obecnością w tym szczególnym czasie kolejny raz zaszczycił ks. abp Stanisław Nowak z Częstochowy, sprawując uroczystą Sumę. W swojej homilii podkreślił m.in.: „Przyjmijcie to pozdrowienie – Chrystus zmartwychwstał i to drugie: Prawdziwie zmartwychwstał. Widać to szczególnie na naszej pięknej Kalwarii w Praszce. Prawdziwie zmartwychwstał – i my mamy udział w tym zmartwychwstaniu. Są ludzie niewierzący, jak Nietzsche, który wołał «Bóg umarł» i z przerażeniem mówił: «Dla kogo będziemy żyć?». Świat przepadł i człowiek przepadł w ciemność. Pan Jezus poszedł w tę ciemną przepaść. Pismo Święte mówi o wielkiej ciemności podczas śmierci Jezusa na krzyżu. On przeszedł jak po jakimś pomoście, aby uratować ludzi z ciemności, i to jest zmartwychwstanie. Chrystus jest wschodzącym słońcem, jak czytamy w kantyku Zachariasza – ojca Jana Chrzciciela. Możemy to zauważyć w tej pięknej nowej kaplicy na Kalwarii w Praszce, która jest poświęcona Matce Bożej Królowej Palestyny, ale i św. Janowi Chrzcicielowi, który zapowiadał i wskazał Pana Jezusa – Baranka Bożego gładzącego grzechy świata. Dlatego potrzeba, abyśmy się całkowicie oddali Chrystusowi Zmartwychwstałemu i Jemu zawierzyli, Jego przyjęli. Widzicie, jaki jest świat, który poszedł nawet jeszcze dalej niż Marks i komuna. Francja opłakuje spaloną katedrę Notre Dame i inne zniszczone kościoły, a my pytamy, dlaczego pierworodna córka Kościoła odeszła od Chrystusa. Straszny jest ten neopogański obraz świata. Trzeba opowiedzieć się za Chrystusem przez sakrament pokuty. Papież Benedykt XVI tak pięknie mówił: Chrześcijanie, pamiętajcie, że macie kolana, że możecie upaść, ale możecie się i podnieść. To jest wielkość człowieka. Tylko diabeł nie ma kolan. Skoro jesteśmy słabi i upadamy, to możemy się podnieść przez Boże Miłosierdzie, które nas przenika aż do kości – jak mówi Pismo Święte. Słyszymy jeszcze słowa Jana Pawła II, który wołał w Warszawie: Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi; ale nie możemy zapomnieć o słowach wypowiedzianych w Krakowie, kiedy papież bierzmował Polskę: Wy musicie być wierni. To jest nasz chrześcijański obowiązek. Życzę sobie i Wam, abyście radośnie wołali, że Chrystus, który prawdziwie zmartwychwstał, jest naszym Panem”. Na zakończenie wielkanocnej Sumy na Kalwarii w Praszce ks. prałat Stanisław Gasiński powiedział: „Najczcigodniejszy ks. Arcybiskupie, wspólnie z moim najbliższym współpracownikiem – wikariuszem ks. Pawłem Góreckim i wszystkimi tu zgromadzonymi na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej dziękuję za posługę pasterską w Wielki Piątek i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, umocnienie nas Bożym słowem w tym szczególnym czasie. Życzymy, by Pan Jezus Umęczony i Zmartwychwstały zawsze ogarniał nas wszystkich dobrocią i miłością, obdarzał zdrowiem, a wstawiennictwo Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia ciągle dodaje nowych sił w pokonywaniu kapłańskiej drogi Dobrego Pasterza”. Przed pasterskim błogosławieństwem przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej przekazali dostojnemu celebransowi bukiet czerwonych róż jako symbol wdzięczności za miłość pasterską dla Kalwarii w Praszce.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński