Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceEmaus Parlamentarzystów i włodarzy lokalnych
na Kalwarii w Praszce

Zmiany demograficzne obserwowane w Europie, odnosząc e się do procesu starzenia się ludności, stanowią i stanowić będą istotne wyzwanie Unii Europejskiej i Polski. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań (2011) wskazują, iż w Polsce spośród wszystkich województw alarmująca sytuacja w zakresie zmian liczebności, jak i struktury populacji występuje w województwie opolskim, którego cześć stanowi terem archidiecezji częstochowskiej. Chcąc przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian demograficznych, jakich doświadcza Polska, a w tym zwłaszcza województwo opolskie należy podjąć szereg inicjatyw wspierających rodzinę w wypełnianiu jej funkcji, zwiększających dzietność, ułatwiających godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Wyzwaniem jest wykorzystanie potencjału osób starszych oraz dostosowanie oferty usług do potrzeb tej grupy mieszkańców. W związku z próbą pozytywnego wyjścia ponad dotychczasowy poziom myślenia o kryzysie demograficznym odbyła się 26.04.2013 r. na Kalwarii w Praszce szczególna pielgrzymka parlamentarzystów i samorządowców województwa opolskiego. Organizatorem tego pielgrzymowania i jej przewodnikiem był ks. bp prof. dr bab. Andrzej Czaja ordynariusz opolski z kapłanami reprezentującymi Kurię diecezjalną w Opolu ks. dr Jerzym Dzierżanowskim ks. mgr – lic. Waldemarem Musiał i ks. dr Bernardem Joszko dziekanem regionu duszpasterskiego kluczborskiego. Archidiecezję Częstochowską reprezentował w imieniu ks. abp dr Wacława Depo metropolitę częstochowskiego ks. bp dr Jan Wątroba. Towarzyszyli mu ks. prałat dr Dariusz Nowak i ks. mgr Adam Polak. Po rozpoczęciu Eucharystii w kościele sanktuaryjnym Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej jako dziękczynno-błagalnej w intencji rodzin województwa opolskiego ks. prałat dr Stanisław Gasiński kustosz sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Praszce powitał księży biskupów, kapłanów, senatorów i posłów na czele z miejscowymi senatorem Aleksandrem Świeykowskim i posłem Leszkiem Korzeniowskim, samorządowców z woj. opolskiego na czele z wojewoda opolskim Ryszardem Wilczyńskim, marszałkiem woj. opolskiego Józefem Sebastą z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego, starostów na czele z starosta oleskim i burmistrzem Praszki Jarosławem Tkaczyńskim. Ks. dr Stanisław Gasiński powitał także przedstawicieli Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, zespół ludowy „Prosna”, zespół wokalny Publicznego Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II w Praszce oraz zebranych innych pielgrzymów. Ks. kustosz Stanisław Gasiński wyraził radość z faktu, że przybyli tak wyjątkowi pielgrzymi pragną modlić się w intencji rodzin województwa opolskiego w Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce przeżywającej w tym roku 25 rocznicę jej powstania oraz Dekanalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Ks. prałat, który jest także dekanalnym duszpasterzem rodzin od 25 lat wzbudził intencję mszalną prosząc zebranych, aby modlili się, by rodziny województwa opolskiego były Bogiem silne a przez to mocą swego narodu, jak mówił sługa Boży ks. kad. Stefan Wyszyński, bo będzie miało to najistotniejszy wkład w dalszym ich funkcjonowaniu jako podstawowej komórki społecznej. W homilii ks. bp Andrzej Czaja podkreślił, iż „Niepokoi stan wiary na naszej ziemi, stan wartościowania tego co duchowe, stan naszych rodzin, komunikacja w nich, stan miłości do siebie nawzajem. Jeśli wierzymy w Boga to mamy inna optykę na życie, które dzięki temu inaczej postrzegamy. Jeśli będziemy budować na Bogu to zaradzimy wielkim problemom osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Bo jeśli nawet ktoś jest innego światopoglądu i nie może tego zrozumieć i prześladuje nas, to budując jak Jezus gwarantujemy sobie pokój serca tu na ziemi a w przyszłości szczęście wieczne”. Na zakończenie Mszy św. w duchu wdzięczności szczególnym pielgrzymom; przedstawicielom Kościoła opolskiego i częstochowskiego oraz parlamentarzystom i samorządowcom województwa opolskiego ks. prałat Stanisław Gasiński wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej złożył podziękowanie za dar modlitwy naszych Kościołów. Księża biskupi zostali obdarzeni jubileuszowymi stułami z wizerunkami Świętej Rodziny i Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz rozważaniami ks. abp Stanisława Nowaka Crux Victoria. Rozważania te otrzymali również przybyli kapłani, senatorowie, posłowie, panowie wojewoda i marszałek województwa, starości oraz burmistrz Praszki. Na koniec Eucharystii księża biskupi udzielili błogosławieństwa w duchu testamentalnych słów błogosławionego Jana Pawła II, by Matka Boża Kalwaryjska wychowywała serca i umysły wszystkich zebranych, każdego dnia. Po modlitwie w kościele sanktuaryjnym wszyscy zebrani udali się w modlitewnej zadumie do kaplicy błogosławionego Jana Pawła II, gdzie zespół wokalny Publicznego Gimnazjum Jana Pawła II w Praszce wykonał swój hymn na cześć Jana Pawła II. Następnie pielgrzymi udali się na Kalwaryjskie Dróżki do Ogrodu Oliwnego, gdzie po modlitwie Zespół Ludowy Prosna wykonał pieśń „Getsemani”. Po nawiedzeniu tego miejsca pielgrzymi udali się na szczyt Kalwarii do Kościółka Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa gdzie również w ramach modlitewnej zadumy Zespół Prosna zaśpiewał pieśń ku czci Chrystusa ukrzyżowanego. Schodząc z kalwaryjskiego wzgórza zebrani nawiedzili Świętą Piwnicę, gdzie znajduje się całkowite odwzorowanie figury Chrystusa Serwus Domini z Ziemi Świętej. W kaplicy tej wszyscy pielgrzymi na sposób Jerozolimki ucałowani święte pęta Chrystusa. Na zakończenie tego pielgrzymowania w kościele Świętej Rodziny ks. bp Andrzej Czaja odmówił ze zgromadzonymi modlitwę błogosławionego Jana Pawła II w intencji rodzin. Po tym akcie pielgrzymi nawiedzili kaplicę Miłosierdzia Bożego z relikwiami Św. siostry Faustyny, Św. Brata Alberta i Św. Ojca Pio a następnie modlili się również w kaplicy Fatimskiej przy relikwiach błogosławionych; Hiacynty i Franciszka. Po umocnieniu na duchu, jak również na ciele w Domku Zwiastowania Matki Bożej odbyła się w Auli Katechetycznej domu Parafialnego sesja wyjazdowa na temat specjalnej strefy demograficznej zawierająca propozycje, narzędzia i rozwiązania, które mają na celu wspieranie rodzin w województwie opolskim. Na zakończenie sesji ks. bp Andrzej Czaja podsumowując obrady zwrócił się do parlamentarzystów i samorządowców województwa opolskiego z apelem; „Pilnujcie prawodawstwa prorodzinnego, bo jeśli tego nie będzie, to żadne programy specjalnej strefy demograficznej nic nie pomogą. Jeśli prawodawstwo będzie deptać prawo naturalne to nam programy tego typu nie wiele pomogą, bo to prawodawstwo będzie stawiało tamę rozwiązaniom o których jest mowa w programie Specjalnej Strefy demograficznej w województwie opolskim perspektywa 2013 – 2020 równo w części diagnostycznej jak i postulatywnej. Ks. dr Stanisław Gasiński dziękując wszystkich za przybycie na Kalwarię w Praszce podkreślił także, że stare przysłowie mówi; „Bez Boga ani do proga”. Dlatego też w związku z tym wszyscy zebrani najpierw wołali do Matki Bożej Kalwaryjskiej wiernej Chrystusowi i nam do końca, by była z nami w każdy czas a Najświętsza Rodzina z Nazaretu, by wspierała nasze rodziny. Kończąc pielgrzymowanie na Kalwarii w Praszce ks. bp Andrzej Czaja wyraził podziękowanie na ręce miejscowego ks. prałata za przyjęcie pielgrzymów na wielu poziomach i udzielił na rozesłanie wszystkim zebranym błogosławieństwa na wszelkie szlachetne działania realizacji programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński