Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce

NASZE PIELGRZYMOWANIE

Emaus Parlamentarzystw i wodarzy lokalnych
na Kalwarii w Praszce

Zmiany demograficzne obserwowane w Europie, odnoszc e si do procesu starzenia si ludno ci, stanowi i stanowi bd istotne wyzwanie Unii Europejskiej i Polski. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludno ci i mieszka (2011) wskazuj, i w Polsce spo rd wszystkich wojewdztw alarmujca sytuacja w zakresie zmian liczebno ci, jak i struktury populacji wystpuje w wojewdztwie opolskim, ktrego cze stanowi terem archidiecezji czstochowskiej. Chcc przeciwdziaa negatywnym skutkom zmian demograficznych, jakich do wiadcza Polska, a w tym zwaszcza wojewdztwo opolskie naley podj szereg inicjatyw wspierajcych rodzin w wypenianiu jej funkcji, zwikszajcych dzietno , uatwiajcych godzenie rl zawodowych i rodzinnych. Wyzwaniem jest wykorzystanie potencjau osb starszych oraz dostosowanie oferty usug do potrzeb tej grupy mieszkacw. W zwizku z prb pozytywnego wyj cia ponad dotychczasowy poziom my lenia okryzysie demograficznym odbya si 26.04.2013 r. na Kalwarii w Praszce szczeglna pielgrzymka parlamentarzystw i samorzdowcw wojewdztwa opolskiego. Organizatorem tego pielgrzymowania i jej przewodnikiem by ks. bp prof. dr bab. Andrzej Czaja ordynariusz opolski zkapanami reprezentujcymi Kuri diecezjaln w Opolu ks. dr Jerzym Dzieranowskim ks. mgr – lic. Waldemarem Musia iks. dr Bernardem Joszko dziekanem regionu duszpasterskiego kluczborskiego. Archidiecezj Czstochowsk reprezentowa w imieniu ks. abp dr Wacawa Depo metropolit czstochowskiego ks. bp dr Jan Wtroba. Towarzyszyli mu ks. praat dr Dariusz Nowak i ks. mgr Adam Polak oraz diakon Bartomiej Bardelski. Po rozpoczciu Eucharystii w ko ciele sanktuaryjnym Naj witszej Maryi Panny Kalwaryjskiej jako dzikczynno-bagalnej wintencji rodzin wojewdztwa opolskiego ks. praat dr Stanisaw Gasiski kustosz sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Praszce powita ksiy biskupw, kapanw, senatorw i posw na czele zmiejscowymi senatorem Aleksandrem wieykowskim iposem Leszkiem Korzeniowskim, samorzdowcw z woj. opolskiego na czele z wojewoda opolskim Ryszardem Wilczyskim, marszakiem woj. opolskiego Jzefem Sebast zprzedstawicielami urzdu marszakowskiego, starostw na czele z starosta oleskim i burmistrzem Praszki Jarosawem Tkaczyskim. Ks. dr Stanisaw Gasiski powita take przedstawicieli Kalwaryjskiego Bractwa Mki Paskiej, zesp ludowy „Prosna”, zesp wokalny Publicznego Gimnazjum im. Ojca w. Jana Pawa II w Praszce oraz zebranych innych pielgrzymw. Ks. kustosz Stanisaw Gasiski wyrazi rado z faktu, e przybyli tak wyjtkowi pielgrzymi pragn modli si wintencji rodzin wojewdztwa opolskiego w Parafii witej Rodziny naKalwarii w Praszce przeywajcej w tym roku 25 rocznic jej powstania oraz Dekanalnego O rodka Duszpasterstwa Rodzin. Ks. praat, ktry jest take dekanalnym duszpasterzem rodzin od 25 lat wzbudzi intencj mszaln proszc zebranych, aby modlili si, by rodziny wojewdztwa opolskiego byy Bogiem silne aprzez to moc swego narodu, jak mwi suga Boy ks. kad. Stefan Wyszyski, bobdzie miao to najistotniejszy wkad w dalszym ich funkcjonowaniu jako podstawowej komrki spoecznej. W homilii ks. bp Andrzej Czaja podkre li, i „Niepokoi stan wiary na naszej ziemi, stan warto ciowania tego coduchowe, stan naszych rodzin, komunikacja wnich, stan mio ci do siebie nawzajem. Je li wierzymy w Boga to mamy inna optyk na ycie, ktre dziki temu inaczej postrzegamy. Je li bdziemy budowa na Bogu to zaradzimy wielkim problemom osobistym, rodzinnym, zawodowym ispoecznym. Bo je li nawet kto jest innego wiatopogldu i nie moe tego zrozumie i prze laduje nas, to budujc jak Jezus gwarantujemy sobie pokj serca tu na ziemi awprzyszo ci szcz cie wieczne”. Na zakoczenie Mszy w. w duchu wdziczno ci szczeglnym pielgrzymom; przedstawicielom Ko cioa opolskiego i czstochowskiego oraz parlamentarzystom isamorzdowcom wojewdztwa opolskiego ks. praat Stanisaw Gasiski wsplnie z Kalwaryjskim Bractwem Mki Paskiej zoy podzikowanie za dar modlitwy naszych Ko ciow. Ksia biskupi zostali obdarzeni jubileuszowymi stuami z wizerunkami witej Rodziny iMatki Boej Kalwaryjskiej oraz rozwaaniami ks. abp Stanisawa Nowaka Crux Victoria. Rozwaania te otrzymali rwnie przybyli kapani, senatorowie, posowie, panowie wojewoda i marszaek wojewdztwa, staro ci oraz burmistrz Praszki. Na koniec Eucharystii ksia biskupi udzielili bogosawiestwa w duchu testamentalnych sw bogosawionego Jana Pawa II, by Matka Boa Kalwaryjska wychowywaa serca i umysy wszystkich zebranych, kadego dnia. Po modlitwie wko ciele sanktuaryjnym wszyscy zebrani udali si w modlitewnej zadumie do kaplicy bogosawionego Jana Pawa II, gdzie zesp wokalny Publicznego Gimnazjum Jana Pawa II w Praszce wykona swj hymn na cze Jana Pawa II. Nastpnie pielgrzymi udali si na Kalwaryjskie Drki doOgrodu Oliwnego, gdzie po modlitwie Zesp Ludowy Prosna wykona pie „Getsemani”. Ponawiedzeniu tego miejsca pielgrzymi udali si naszczyt Kalwarii do Ko cika Ukrzyowania i Grobu Chrystusa gdzie rwnie w ramach modlitewnej zadumy Zesp Prosna za piewa pie ku czci Chrystusa ukrzyowanego. Schodzc zkalwaryjskiego wzgrza zebrani nawiedzili wit Piwnic, gdzie znajduje si cakowite odwzorowanie figury Chrystusa Serwus Domini z Ziemi witej. W kaplicy tej wszyscy pielgrzymi nasposb Jerozolimki ucaowani wite pta Chrystusa. Na zakoczenie tego pielgrzymowania wko ciele witej Rodziny ks. bp Andrzej Czaja odmwi ze zgromadzonymi modlitw bogosawionego Jana Pawa II w intencji rodzin. Po tym akcie pielgrzymi nawiedzili kaplic Miosierdzia Boego z relikwiami w. siostry Faustyny, w. Brata Alberta i w. Ojca Pio a nastpnie modlili si rwnie w kaplicy Fatimskiej przy relikwiach bogosawionych; Hiacynty i Franciszka. Poumocnieniu na duchu, jak rwnie na ciele wDomku Zwiastowania Matki Boej odbya si w Auli Katechetycznej domu Parafialnego sesja wyjazdowa na temat specjalnej strefy demograficznej zawierajca propozycje, narzdzia irozwizania, ktre maj na celu wspieranie rodzin wwojewdztwie opolskim. Na zakoczenie sesji ks. bp Andrzej Czaja podsumowujc obrady zwrci si do parlamentarzystw i samorzdowcw wojewdztwa opolskiego z apelem; „Pilnujcie prawodawstwa prorodzinnego, bo je li tego niebdzie, to adne programy specjalnej strefy demograficznej nic nie pomog. Je li prawodawstwo bdzie depta prawo naturalne to nam programy tego typu nie wiele pomog, bo to prawodawstwo bdzie stawiao tam rozwizaniom oktrych jest mowa w programie Specjalnej Strefy demograficznej w wojewdztwie opolskim perspektywa 2013 – 2020 rwno w cz ci diagnostycznej jak i postulatywnej. Ks. dr Stanisaw Gasiski dzikujc wszystkich za przybycie na Kalwari w Praszce podkre li take, e stare przysowie mwi; „Bez Boga ani do proga”. Dlatego te w zwizku z tym wszyscy zebrani najpierw woali do Matki Boej Kalwaryjskiej wiernej Chrystusowi i nam do koca, bybya z nami w kady czas aNaj witsza Rodzina z Nazaretu, by wspieraa nasze rodziny. Koczc pielgrzymowanie na Kalwarii w Praszce ks. bp Andrzej Czaja wyrazi podzikowanie na rce miejscowego ks. praata za przyjcie pielgrzymw na wielu poziomach i udzieli na rozesanie wszystkim zebranym bogosawiestwa nawszelkie szlachetne dziaania realizacji programu Specjalnej Strefy Demograficznej wwojewdztwie opolskim.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński