Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceKs. prałat dr Stanisław Gasiński

Ks. Stanisław Gasiński – kapłan archidiecezji częstochowskiej. Urodzony 19 września 1959 r. w Skawinie syn Władysława i Wiktorii zd. Bysiana. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie 31 maja 1978 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rak bp Tadeusza Szwagrzyka w katedrze w Częstochowie 10 czerwca 1984 r. Magisterium uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie 20 czerwca 1984 r. Został mianowany przez Władze Duchowne diecezji częstochowskiej diecezjalnym referentem duszpasterstwa kręgów i ruchów rodzin „Domowy Kościół” 14 stycznia 1986 r. W latach 1985-1988 będąc wikariuszem w imieniu Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Częstochowie budował Dom Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach Mieście. Od 29 sierpnia 1988 r. do chwili obecnej jest proboszczem powołanej do istnienia nowej parafii dla południowo-wschodniej części miasta Praszki. Od 01 stycznia 1992 r. jest redaktorem naczelnym gazety parafialnej „Familia Christiana”. Odbył studia podyplomowe na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, uzyskując stopień licencjata Świętej Teologii 10 czerwca 1997 r. Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie 28 kwietnia 1998 r. został przyjęty do grona tegoż towarzystwa. Jest organizatorem życia parafialnego i budowy wszystkich obiektów sakralno-duszpasterskich, kościołów i kaplic w Praszce na Górze Złotoria. Budowa Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach Mieście, a następnie stworzenie od podstaw parafii Świętej Rodziny w Praszce stanowią rację, dla których arcybiskup metropolita częstochowski podniósł ks. Stanisława Gasińskiego do godności kanonika honorowego Kolegiackiej Kapituły Zawierciańsko-Żareckiej 16 września 2002 r. Jego staraniem i w dużej mierze przy zaangażowaniu jego własnych funduszy powstało Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce dekretem arcybiskupa metropolity częstochowskiego 11 października 2002 r., a ks. Stanisław Gasiński został jego kustoszem. Natomiast erygowanie Kalwarii w Praszce przez Władze duchowne archidiecezji częstochowskiej nastąpiło 13 września 2004 r. Na Kalwarii tej rokrocznie odgrywane są Misteria: niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, których autorem i reżyserem jest ks. Stanisław Gasiński, jak również mecenasem sztuki obiektów sakralnych. Znaczenie dzieła ks. Stanisława Gasińskiego podkreśliły Władze województwa opolskiego przyznając odznakę honorową „Za zasługi dla województwa opolskiego”, a władze powiatu oleskiego obdarzyły go nagrodą „Róża Powiatu 2009”. Jako asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich był inicjatorem powstania Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie. Z inicjatywy ks. Stanisława Gasińskiego powstała Fundacja „Familia Christiana”, Centrum Duszpasterstwa Rodzin i Poradnia Życia Rodzinnego w Praszce. Zainspirował i moderuje akcje charytatywne na rzecz rodziny. Jest autorem Modlitewnika Praszkowskiego – „Oto Matka Twoja” oraz autorem artykułów, rozważań, wywiadów, sprawozdań drukowanych w tygodnikach kościelnych i świeckich. Wygłosił kilkadziesiąt odczytów. Zainspirował także powstanie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, które powołał do istnienia ordynariusz miejsca 23 lutego 2005 r. Bractwo to uzyskało statut Organizacji Pożytku Publicznego 16 marca 2006 r. przez Sąd gospodarczy w Opolu. W uznaniu zasług papież Benedykt XVI przyjął go do grona Kapelanów Honorowych Jego Świątobliwości (Prałat) 29 grudnia 2005 r. Natomiast za działalność społeczną i religijną Rada Miejska w Praszce nadały mu honorowe obywatelstwo 25 kwietnia 2006 r. Nawiązał też kontakty partnerskie z parafiami Pollau w Austrii oraz Mutterstadt w Niemczech. W związku z tym odbył liczne, regularne podróże zagraniczne w celach pastoralnych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy im. Jana Pawła II w Warszawie oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Częstochowie.

Ks. Stanisław Gasiński obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracę doktorską w dniu 30 kwietnia 2008 r. Rada Wydziału Teologicznego UKSW na posiedzeniu w dniu 12 maja 2008 r. nadała w/w stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej – fundamentalnej. Obowiązki kapłańskie łączył z badaniami naukowymi. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Instytucie Teologicznym w Częstochowie.

Na wniosek kolegiackiej Kapituły wieluńskiej dnia 13 lipca 2011 r. ks. abp dr Stanisław Nowak podniósł ks. prałata Stanisława Gasińskiego do godności kanonika gremialnego Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej przy Kolegiackie Bożego Ciała w Wieluniu.

Dnia 7 czerwca 2014 r. podczas inwestytury w katedrze kieleckiej ks. dr Stanisław Gasiński został włączony w poczet Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego ks. dr Stanisław Gasiński został przyjęty na członka tego Towarzystwa dnia 15 listopada 2014 r., które prowadzi działalność naukową na rzecz rozwoju mariologii oraz działalność na rzecz kształtowania duchowości i kultu maryjnego.

Zarząd Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie OESSH dnia 11 września 2016 r. przyznał ks. prał. dr Stanisławowi Gasińskiemu srebrny Order „Gloria OESSH”.

Dnia 4 października 2016 r. w siedzibie Patriarchatu w Jerozolimie ks. prałat Stanisław Gasiński - kustosz Kalwarii w Praszce, otrzymał od Administratora Apostolskiego Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy Arcybiskupa Pierbapttiste Pizzabella OFM, który jest wielkim Przeorem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, honorową odznakę Concha Peregrinatoris.

Dnia 23 lutego 2017 roku Wielki Mistrz Zakonu J. Em. kard. Edwin Frederick O'Brien w Watykanie awansował na wyższy stopnień zakonny ks. prałata kustosza dr Stanisława Gasińskiego podnosząc go do rangi Komandora (Półkownika). Podczas Inwestytury Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach pod przewodnictwem Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa tegoż Zakonu J. Em. kard. Kazimierza Nycza, Władze Zwierzchnictwa w Polsce uroczyście ogłosiły ks. prałata kustosza dr Stanisława Gasińskiego Komandorem Zakonu przekazując dokumenty Stolicy Apostolskiej z dystyngtorium.

Dnia 28 października 2018 roku w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, podczas celebrowania święta Matki Bożej Królowej Palestyny, patronki Zakonu OESSH, licznie zgromadzeni członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce z Zarządem – wręczyli ks. prał. dr. Stanisławowi Gasińskiemu CSSH złoty order Glorii Polskiego Zwierzchnictwa OESSH, za postawę oraz zasługi na rzecz Polskiego Zwierzchnictwa OESSH, przez zainicjowanie budowy i ufundowanie kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, pierwszej w Polsce pod tym wezwaniem.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński